Aktualizacja:  1 kwietnia ruszyły wypłaty 500 zł na dziecko ! Jeśli złożymy wniosek do 10 dnia każdego miesiąca, to pieniądze otrzymamy jeszcze tego samego miesiąca. Nie trzeba się jednak spieszyć – czas mamy do 1 lipca 2016 r (dostaniemy 500 zł na dziecko za 3 poprzednie miesiące). Po 1 lipca zwrotu za poprzednie miesiące już nie będzie.

Zrobiłem gruntowną aktualizację poradnika m.in dzięki waszym doświadczeniom, którymi dzielicie się w komentarzach (ponad 500 pytań i odpowiedzi).

Pełna i rzetelna informacja o tym jak dostać 500 zł na dziecko tylko na Rekinie Finansów ! O 500 zł na dziecko trzeba  złożyć odpowiednio wypełniony wniosek, o którym dowiesz się w moim poradniku.

[toc]

O programie Rodzina 500+

Miło otrzymać co miesiąc przelew na swoje konto 500 zł, prawda? Ba ! Może to być nawet 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł… w zależności od tego ile dzieci posiadasz. Przez 18 lat możesz otrzymać aż 108 000 zł wsparcia na każde dziecko! Co więcej w kolejnych latach możesz otrzymać jeszcze więcej niż 500 zł na dziecko! Kwota dodatku na dziecko będzie mogła być waloryzowana o wskaźnik inflacji.

Rząd Beaty Szydło traktuje rodzinę „nie jako koszt a inwestycję” – tak twierdzi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Program „Rodzina 500 plus” ma pomóc tym którzy już mają dzieci, ale także tych, których rodzina dopiero się powiększy.

Rządowy program oficjalnie nie nazywa się „500 zł na dziecko” ale „Rodzina 500+„. Także jeśli usłyszysz ta nazwę wiedz, że to właśnie program 500 zł na dziecko.

Muszę przyznać, iż pomimo tego, ze nie jestem zwolennikiem dysponowania przez urzędasów naszymi pieniędzmi (do obsługi programu będzie zatrudnionych dodatkowo aż 7 000 osób) to ten program będzie realną pomocą finansową dla 3,8 miliona rodzin w Polsce. Konkretnie dla mniej zamożnych rodzin z jednym dzieckiem i rodzin z dwoma lub większą ilością dzieci. Najuboższe rodziny nie zyskają nic ! (o tym w dalszej części poradnika) Program Rodzina 500 plus na pewno pozytywnie wpłynie na wzrost demograficzny naszej drogiej ojczyzny Polski. Jeśli tak się stanie pozwoli to także uratować nasz system emerytalny, który moim zdaniem nieuchronnie zmierza do bankructwa.

Kto otrzyma 500 zł na dziecko?

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Prawo do świadczenia 500 zł na dziecko będzie ustalane na okres 1 roku. Oznacza to, że co roku będzie sprawdzane czy przysługuje nam ta bezzwrotna dotacja. To 500 zł ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.

Będą wypłacane także częściowe kwoty z 500 zł jeśli dziecko urodzi się lub ukończy 18-sty rok życia w trakcie miesiąca. Świadczenie będzie obliczać się proporcjonalnie do dni miesiąca.

Co więcej 500 zł na dziecko jest kwotą netto, tak więc nie trzeba odprowadzać żadnych podatków z tego tytułu.

Jest jednak jeden istotny kruczek. Dotyczy on rodzin z jednym dzieckiem.

Ta rodzina, która posiada tylko jedno dziecko może otrzymać 0 zł. Może tak się zdarzyć w dwóch sytuacjach:

 1. Gdy dochód na członka rodziny wynosi ponad 800 zł. Nie należy tutaj mylić dochodu z przychodem. Dochód to przychód minus koszt uzyskania przychodu. Informacje o dochodzie wypełniasz we wniosku o 500 zł na dziecko. Dane wpisujesz m.in z rocznego zeznania podatkowego PIT. Jak obliczyć dochód do wniosku, jak zaliczyć zasiłki, dodatki i inne dochody przeczytasz w dalszej części poradnika, oficjalnej ustawie dostępnej na blogu oraz w komentarzach pod poradnikiem.

Oficjalna ustawa 500 zł na dziecko jest dostępna w Strefie VIP dla subskrybentów bloga. Jeśli jeszcze nim nie jesteś zapisz się koniecznie.

[FM_form id=”1″]

 

2. Najuboższe rodziny z jednym dzieckiem, pobierające zasiłki NIC nie zyskają. Zasiłki z pomocy społecznej pobiera w Polsce ponad 1,2 mln rodzin. Jeśli te osoby zdecydują się złożyć wniosek o 500 zł na dziecko to 340 tys. z tych rodzin straci część pobieranych do tej pory zasiłków. Aż 150 tys. z nich nie zyska zupełnie nic. Obowiązuje oczywiście kryterium 800 zł dochodu na członka rodziny. Poprawi się natomiast status rodzin wielodzietnych, które statystycznie w Polsce są w fatalnej sytuacji finansowej.

Co ciekawe dodatek na dziecku w ramach „Rodzina 500+” paradoksalnie oznacza oszczędności dla budżetu Państwa w wysokości około 1 mld złotych. Wszystko przez to, że najubożsi dostają 500 zł na dziecko stracą zasiłki z pomocy społecznej. Pomoc społeczna kosztuje budżet Państwa około 3,5 miliarda złotych rocznie.

Jak obliczyć dochód na osobę w rodzinie?

Nie jest to proste.  Zanim dokonasz obliczeń musisz poznać kto według ustawy jest członkiem rodziny i kto to jest dziecko.

Jest to bardzo istotne ponieważ dochód rodziny dzieli się na członków rodziny. Jeśli dochód przekroczy 800 zł na członka rodziny nie dostaniesz 500 zł na dziecko pełnosprawne.

„dziecko” – oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

„rodzina” – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567, 1240 i 1359); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Za członka rodziny uważa się także mamę i tatę, którzy mają dziecko ale nie mieszkają razem lub rozwiedli się. Muszą jednak naprzemiennie opiekować się dzieckiem. 500 zł na dziecko jest przyznawane obojga rodzicom proporcjonalnie do ilości dni jaką opiekują się dzieckiem. Oczywiście jeśli tylko jeden rodzic złoży wniosek to on otrzyma całe 500 zł na dziecko.

Co zaliczyć jako dochód we wniosku o 500 zł na dziecko?

Czytałeś już ustawę na blogu w strefie VIP? No właśnie. Sama ustawa nie daje jasnej odpowiedzi w paru istotnych kwestiach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeszkoliło pracowników MOPS/GOPS jak wyjaśniać trudne sytuacje – co zaliczać do dochodu rodziny a co nie.

Do dochodu nie zaliczamy:

 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • zasiłku pielęgnacyjnego (lub z ZUS-u dodatku pielęgnacyjnego)
 • świadczenia rodzinnego (tzw. rodzinne na dzieci)

Do dochodu zaliczamy:

 • dochód z PIT za 2014 rok jeśli przez ostatnie 2 lata masz ciągłość pracy (tzn. nic się nie zmieniło).
 • alimenty, renty i inne świadczenia wyszczególnione pod wnioskiem o świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko (wzór wniosku o 500zł na dziecko – dostępny w strefie VIP Rekina). Pełny katalog świadczeń zaliczanych do dochodu posiada MOPS/GOPS.
 • ulga rodzinna dzielona na miesiące do dochodu (tzn na 1 dziecko 1124zł/rok) + ewentualny zwrot podatku dochodowego. Jeśli małżeństwa rozliczają się razem i jedno z nich nie osiąga dochodu, to na drugie przysługuje ulga rodzinna w kwocie ok 550zł w zależności od odprowadzonych składek ZUS.

Dochód utracony

Co jeśli np. straciłeś pracę w 2015 lub 2016 roku ??? Straciłeś dochody ! Dzięki temu masz szansę na 500 zł na dziecko.

Ustawa 500+ jasno definiuje co oznacza „utracony dochód”. Utracony dochód nie oznacza każdej zmiany wysokości wynagrodzenia czy świadczeń, z których korzysta twoja rodzina. W ustawie wymienione są następujące powody, które są brane pod uwagę przy informacji o pogorszeniu twojej sytuacji materialnej:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utrata świadczenia rodzicielskiego,
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utrata stypendium doktoranckiego

Jeśli nastąpiła któraś z powyższych okoliczności to oprócz PIT za 2014 rok potrzebne będzie:

 • zaświadczenie z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca (np. jeśli podjąłeś nową pracę w 2015, a tą w 2014 utraciłeś)
 • informacja o twojej sytuacji bieżącej (czyli zaświadczenie o zarobkach za marzec 2016 – za miesiąc poprzedzający termin składania wniosku – i analogicznie kwiecień/maj/czerwiec).

Dochód utracony działa w dwie strony

Jeśli 2 lata temu zarabiałeś tyle, że nie spełniałeś kryterium dochodowego przy staraniach się o 500 złotych na pierwsze dziecko, ale w międzyczasie straciłeś dotychczasowe dochody, to wówczas, dołączasz dokumenty o utraconym dochodzie i uzyskujesz prawo do 500 zł na pierwsze dziecko. Oczywiście przepisy te działają w obie strony. Jeśli wcześniej ze względu na niskie zarobki łapałeś się na 500 zł, ale teraz masz za wysokie dochody aby dostać 500 zł to musisz poinformować o tym gminę i wtedy niestety tracisz szansę na wypłatę 500 złotych.

W 2015 roku twoje zarobi przekroczyły kryterium dochodowe. Nie należy Ci się 500 zł na dziecko. Co robić?

Dostałeś lepszą pracę w 2015 lub 2016 roku? Uzyskałeś zasiłek? W każdym razie, twoje dochody wzrosły na tyle, że przekraczasz kryterium dochodowe programu 500+?

Czytelnicy Rekina Finansów znaleźli już na to sposób. Ustawa jak i system wypłaty i rejestracji świadczeń jest dziurawy.

[betteroffer]Zobacz jak inni „hackują” kryterium dochodowe:[/betteroffer][betterpay amount=”10″ button=”images/buynow_3.png” description=”Sposób na 500+ od czytelników rekina” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=””]Ministerstwo Rodziny szacuje, że pomoc 500 zł na dziecko otrzyma bagatela prawie 2,7 miliona rodziców i opiekunów. Wygląda na to, że na 500 zł załapią się także nieuprawnieni z tego względu, że ich dochody z 2015 r i 2016 przekraczają kryterium dochodowe.

Co zatem robią kreatywni czytelnicy Rekina Finansów?

Nie zgłaszają, że ich zarobki wzrosły w 2015 czy 2016 roku.. choć powinni. Urzędnicy, jak się okazuje sami z własnej woli nie sprawdzają PIT-u z 2015 roku. Pit za 2015 rok nie jest wymagany przy składaniu wniosku. Ciekawy jestem kiedy Ministerstwo się połapie i jak uszczelni tą „dziurę”. W każdym razie czytelnicy twierdzą, że już otrzymali w ten sposób 500 zł na dziecko. Uważam, że jest to problem urzędników, a nie ubiegających się o świadczenie. Niektórzy zapewne nie wiedzą nawet, że muszą „przyznać się”, do tego, że ich dochody nie kwalifikują ich do otrzymania 500 zł na dziecko. Za rok w kolejnej edycji programu 500+ za podstawę obliczania dochodu na członka rodziny będzie brany PIT 2016. Zatem PIT-u 2015 żaden urzędnik już potrzebować nie będzie. Przypominam, że w tym roku wymagany jest tylko PIT 2014.

Oczywiście zrób jak uważasz. Nie jest to żadna rekomendacja, także to ty bierzesz pełną odpowiedzialność za to co zrobisz. W poradniku opisuje tylko co zrobili niektórzy czytelnicy. Jeśli ja nie kwalifikowałbym się do programu to nie naginałbym systemu w ten sposób. Dzieci jeszcze nie mam :)

[/betterpay]

Załóżmy, że jest Was trójka – mama, tata i dziecko do 18 roku życia.
 • Tata zarabia 2500 zł netto miesięcznie
 • Mama opiekuje się dzieckiem – nie nie zarabia(oficjalnie)
 • Dziecko robi w pieluchy – też nic nie zarabia

Dochód na członka rodziny wynosi: 2500 zł / 3 osoby = 833 zł …. oznacza to, że rodzina nie kwalifikuje się do wsparcia bo dochód na członka rodziny przekracza 800 zł miesięcznie.

Oczywiście w szczegółach jest pies pogrzebany. Od dochodu możesz odjąć np. świadczenie rodzinne, becikowe itp. o których wspominałem wcześniej. Bardzo wiele rzadkich przypadków omawialiśmy także w komentarzach pod poradnikiem.

Załóżmy, że jest Was czwórka – mama, tata i dwójka dzieci do 18 roku życia.

 • Tata zarabia 10 000 zł netto miesięcznie
 • Mama zarabia 5000 zł netto miesięcznie
 • Dwójka dzieci uczy się i nie zarabia pieniędzy

Dochód na członka rodziny wynosi: 15 000 zł / 4 osoby = 3 750 zł …. oznacza to, że rodzina kwalifikuje się do otrzymania 500 zł na jedno dziecko bo rodzice mają ich aż dwójkę. W sumie rodzice otrzymają 500 zł miesięcznie.

Rodziny wielodzietne

Jeśli rodzina miałaby trójkę dzieci do 18 roku życia, a ich dochód na osobę przekraczałby 800 zł to rodzina otrzymałaby 1000 zł netto miesięcznie (500 zł za drugie dziecko i kolejne 500 zł za kolejne dziecko).

Na drugie i każde kolejne niepełnoletnie dziecko nie obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł (1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka).

Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium dochodowe na członka rodziny rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie obowiązuje, obojętnie czy dzieci są pełnosprawne czy niepełnosprawne.

500 zł otrzymają opiekunowie dziecka

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

Samotni rodzice otrzymają 500 zł na dziecko

Świadczenie rodzinne 500 zł otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci. W przypadku rodziców, którzy się rozwodzą świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

Rodziny mieszkające za granicą mogą otrzymać 500 zł na swoją pociechę ale…

Ustawa przewiduje, że świadczenie nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

Kto nie otrzyma 500 zł na dziecko?

Oprócz rodziny, która posiada jedynaka a jej dochód przekracza 800 zł świadczenia na dziecko nie otrzymają także rodzice zastępczy i rodziny patologiczne.

500 zł nie otrzymają rodzice zastępczy dziecka

Dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać. Dla rodzin zastępczych obowiązuje dotychczasowe wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie minimum 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1.000 zł (rodziny niespokrewnione).

Rodziny patologiczne nie dostaną 500 zł na dziecko

Rodziny patologiczne będą na cenzurowanym. Będą przeprowadzane u nich wywiady środowiskowe. Prawdopodobnie wszystkie znane pracownikom gmin rodziny patologiczne już na etapie wniosków zostaną wykluczone ze wsparcia. Co więcej przy niewłaściwym wykorzystaniu funduszy 500zł na dziecko, instytucja, która wypłaca pieniądze czyli miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej po wywiadzie środowiskowym może zamienić je na świadczenie rzeczowe, przykładowo żywność czy wydatki na edukację”.

Na co będzie można wydać 500 zł na dziecko ?

Na co chcesz! Niekoniecznie na dziecko… nikt nie będzie sprawdzał ani nadzorował każdej rodziny w zakresie tego jak wydaje świadczenie wychowawcze. Ustawa przewiduje jednak mechanizmy zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przede wszystkim, w przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. W związku z tym rodziny patologiczne mogą spodziewać się, że 500 zł przejdzie im koło nosa.

Jak dostać 500 zł na dziecko?

Wspomniałem już, że program „Rodzina 500+” jest nieobowiązkowy. Oznacza to, że jeśli nie chcesz nie musisz ubiegać się o 500 zł na dziecko. Jeśli jednak chcesz otrzymać 500 zł na dziecko musisz złożyć wniosek. Masz trzy mozliwości:

 • w internecie przez platformę empatia na stronie ministerstwa lub ZUS. Tutaj trzeba jednak potwierdzać tożsamość, zakładać profile. Jest to uciążliwe.
 • urzędzie gminy (wzór wniosku w Strefie VIP Rekina). Tutaj każda gmina wyznacza sobie konkretny urząd, który będzie przyjmował wnioski i wypłacał świadczenia. Może to być urząd gminy, urząd miasta albo gminny ośrodek pomocy społecznej.
 • w placówce banku:
  • Bank Pocztowy
   PKO Bank Polski
   mBank
   ING Bank Śląski
   Bank Zachodni WBK
   Getin Noble Bank
   Deutsche Bank Polska
   Bank Millennium
   Raiffeisen Bank
   Bank Pekao
   Bank BPH
   Alior Bank
   FM Bank PBP
   Bank SMART
   Credit Agricole Bank Polska
   Spółdzielcza Grupa Bankowa
   Bank Ochrony Środowiska
   Bank Polskiej Spółdzielczości
   Bank Handlowy w Warszawie (Citybank)

Pieniądze zostaną przelane na konto bankowe (tutaj możesz zobaczyć mój ranking darmowych kont bankowych). Ewentualnie będzie można je pobrać w kasie miejskiego/gminnego ośrodka pomocy społecznej (MOPS/GOPS) lub urzędzie miejskim/gminy, w zależności, który urząd twoja gmina wyznaczy do tego zadania.

Wniosek o świadczenie będzie można złożyć przez Internet, raz w roku. Pierwsze przyznane świadczenie będzie jednak ważne aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu nie będziesz musiał składać nowego wniosku w przyszłym roku. Chyba, że twoja sytuacja finansowa się zmieni (dochód utracony, o którym pisałem wcześniej).

Jeśli twoje dziecko to jedynak do wniosku trzeba będzie dołączyć oświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego. US poda w nim wielkość dochodu, sumę składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu i wartość należnego podatku. Na podstawie tych danych zostanie wyliczony dochód na osobę. Trochę inaczej będzie to wyglądało w przypadku osób płacących podatek ryczałtowo, gdzie podstawą do wyliczenia dochodu na osobę będą ich oświadczenia.

Do wniosku potrzebne będzie potwierdzenie wieku dziecka/dzieci, a jeśli dziecko jest adoptowane, również wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka albo zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie o przysposobienie.

Jeśli twoja sytuacja jest bardziej skomplikowana (dochód utracony) albo masz jakieś wątpliwości lepiej złożyć wniosek w urzędzie gminy (GOPS, MOPS). Dzięki temu będziesz mógł dopytać o nurtujące Cie kwestie i potwierdzić jakie jeszcze dokumenty musisz załączyć. Najpierw jednak przestudiuj dokładnie mój poradnik, wniosek o 500 zł, ustawę i komentarze pod poradnikiem.

Kiedy można składać wniosek o 500 zł na dziecko?

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski złożone w pierwszych trzech miesiącach czyli od 1 kwietnia do 30 czerwca będą  uprawniały do odbioru należnego świadczenia za okres od 1 kwietnia 2016 roku. Tak więc nie trzeba się spieszyć i stać w ogromnych kolejkach już na początku kwietnia. Wniosek można złożyć także w maju i czerwcu nie tracąc ani złotówki z dotacji. Po 1 lipca 2016 zwrotu za poprzednie miesiące już nie będzie.

Ulga na dzieci a 500 zł na dziecko

Przypominam raz jeszcze, że otrzymując 500 zł na dziecko nie pozbawia Cię z prawa do ulgi na dzieci, którą możesz odliczyć od podatku dochodowego w rocznym sprawozdaniu PIT.

Kindergeld a polskie 500 zł na dziecko

Kindergeld oraz 500 zł na dziecko można otrzymywać równocześnie! W takiej sytuacji kwota Kindergeld zostanie pomniejszona o wartość polskiego świadczenia 500 zł na dziecko. Za przepływ informacji o wypłaceniu świadczenia w Polsce odpowiada Urząd Marszałkowski w każdym województwie. Czy ten przepływ informacji działa w praktyce? Tego drogi czytelniku chciałbym dowiedzieć się od Ciebie ;)

Jest jeszcze jeden najważniejszy warunek otrzymania 500 zł na dziecko. Aby tego się dowiedzieć musisz udostępnić ten artykuł w mediach społecznościowych. Gwarantuję, że nigdzie nie znajdziesz tej informacji.

[sociallocker id=”1360″]

Bez tego 500 zł na dziecko nie otrzymasz ;)

Bez tego 500 zł na dziecko nie otrzymasz ;)

[/sociallocker]

Co zrobić z 500 zł na dziecko ??? :)

Można oczywiście je wydać na dowolny cel!

Dla wszystkich czytelników Rekina Finansów czeka KUPON o wartości 20 zł  na hasło „rekin„. Kupon można wykorzystać na dowolne dzieło sztuki: portret na zamówienie lub inny obraz ręcznie malowany. Ceny od 699 zł.

wydawanie 500 zł na dziecko

Dzieła sztuki MójPortret.pl – bezcenne, piękne i wzruszające.

 

Zachęcam również do oszczędzania. Na moim blogu znajdziesz promocyjne lokaty bankowe oprocentowane nawet 4%. wszystkie lokaty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do 100 000 tys euro. >>>Zobacz ranking lokat Rekina<<<

PYTANIA i ODPOWIEDZI 500 zł na dziecko

Jeśli masz pytanie co do programu 500 zł na dziecko zostaw swój komentarz. Rekin Finansów to wspaniały blog, na którym wszyscy sobie pomagamy, więc na pewno znajdziesz na nim odpowiedź. Wśród naszej społeczności są nawet ministrowie, wielcy pasjonaci tematu, mądre i wspaniałe osoby. Szczególne podziękowania dla czytelniczek Rekina: „loolka„, „niw” „Smerfeta85” „Asikk” oraz „Ewelina” za wiele pomocnych komentarzy w tym temacie. Świetne jesteście.

Numer infolinii 500 zł na dziecko

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie zadzwoń na infolinię. Jak tylko uzyskach odpowiedź napisz proszę komentarz aby pomóc innym tutaj na forum.

numer infolinii 500 zł na dziecko

Infolinia będzie czynna tylko do 1 lipca 2016 r.