Lokata bankowa to produkt oszczędnościowy, dzięki któremu klient może przechowywać w banku określoną kwotę pieniędzy przez określony czas w zamian za wynagrodzenie. Bank wypłaca klientowi odpowiednią kwotę odsetek od lokaty, w zależności od tego, jaką kwotę i na jak długo zdecydował się zdeponować środki pieniężne.

Po upływie uzgodnionego okresu lokaty oszczędnościowej bank zwraca zdeponowaną kwotę wraz z odsetkami według uzgodnionej stopy procentowej.

Bezpieczeństwo lokat bankowych

Lokaty bankowe są uważane za jeden z najbezpieczniejszych produktów oszczędnościowych dla konsumentów. Przykładowo w Europie w każdym kraju UE istnieje Fundusz gwarantujący depozyty bankowe do kwoty 100 000 euro dla każdego klienta banku, który ma zdeponowane w nim środki.

W Polsce funduszem gwarantującym wypłacalność środków w razie bankructwa banku jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym każdy bank

Reklama baner bank Pekao

Oprocentowanie lokaty bankowej

Lokata bankowa z uwagi na to, że kwalifikowana jest jako bezpieczny produkt oszczędnościowy oferuje niższe zyski niż te, których można by oczekiwać od inwestycji w akcje, forex czy alternatywnych inwestycji, które wiążą się z wyższym ryzykiem poniesienia straty finansowej.

Oprocentowanie lokaty bankowej jest podawane zawsze w skali roku.

Oprocentowanie lokat bankowej różni się w zależności od jej rodzaju oraz okresu deponowania. Zazwyczaj lokaty krótkoterminowe są niżej oprocentowane od lokat długoterminowych.

Oprocentowanie lokat bankowych na rynku zależy głównie od stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Bank Centralny (Narodowy Bank Polski) oraz poziomu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. W Polsce rynek bankowy zdominowany jest przez dwa największe banki państwowe m.in. Bank PKO BP i Pekao S.A. które także mają wpływ na rynkowy poziom oprocentowania lokat bankowych choć dużo mniejszy niż wcześniej wymienione czynniki.

Kapitalizacja odsetek od lokaty

Kapitalizacja odsetek czyli moment naliczenia odsetek od lokaty bankowej jest istotny w kontekście tego, ile można zarobić na lokacie. Odsetki mogą być dopisywane codziennie, miesięcznie, kwartalnie lub dopiero na zakończenie lokaty. Im częstsza kapitalizacja, tym większy zysk osiąga właściciel lokaty.

Przykład obliczania odsetek od lokaty

3-miesięczna lokata inbank z oprocentowaniem rocznym 4%, kapitalizowana na koniec okresu deponowania. Klient wpłacił na ta lokatę 10 000 zł.

Po 3 miesiącach powinien otrzymać 100 zł odsetek co wynika ze wzoru na odestki:

10 000 zł x (4%/12*3)= 100 zł. Jednak zazwyczaj potrącany jest jeszcze podatek od zysku z lokaty bankowej.

Zysk z lokaty bankowej możesz policzyć w kalkulatorze lokat bankowych Rekina Finansów.

Podatek od lokaty bankowej

W Polsce lokaty terminowe podlegają opodatkowaniu jako dochód z kapitału. Podatek od zysków kapitałowych w Polsce wynosi 19%. Potocznie podatek jest nazywany podatkiem Belki od nazwiska ówczesnego Ministra Finansów Marka Belki z rządu SLD, który w 2003 zaproponował podatek a Sejm go uchwalił w 2002 roku. Podatek od odsetek jest pobierany bezpośrednio przez banki na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W innych krajach europejskich również istnieją odpowiedniki podatku Belki, ale często w innej formie.

Jakie są rodzaje lokat bankowych?

Lokaty bankowe mogą przybierać dwie zasadnicze formy.

Lokaty terminowe

W lokaty terminowej klient banku musi utrzymywać pieniądze w instytucji finansowej przez określony czas, aby otrzymać odsetki. W zamian instytucja wypłaca odpowiednie odsetki i zwraca zdeponowany kapitał. Lokata terminowa nie oznacza, że właściciel lokaty nie może wycofać pieniędzy w razie potrzeby, ale oznacza, że poniesie karę za wcześniejsze zerwanie umowy, zgodnie z jej zapisami. Zazwyczaj karą za przedwczesne zerwanie lokaty jest utrata naliczonych odsetek bankowych.

Depozyt na żądanie lub konto oszczędnościowe

Ten rodzaj depozytu pozwala klientom wypłacić całość lub część pieniędzy, kiedy tylko tego potrzebuje, bez ponoszenia kar. Z tego powodu depozyty na żądanie są uważane za najbardziej płynny produkt oszczędnościowy po gotówce. Niestety konta oszczędnościowe i depozytu na żądanie są zazwyczaj niżej oprocentowane od lokat terminowych.

Ranking lokat bankowych

Ranking lokat bankowych pozwala znaleźć najlepiej oprocentowane lokaty terminowe na rynku. Jeśli szukasz alternatyw znajdziesz je także w rankingu inwestycji i w co inwestuje Rekin Finansów.