Dywidenda to wypłata części zysku spółki na rzecz określonej grupy jej akcjonariuszy, zgodnie z decyzją zarządu spółki. Zwykli akcjonariusze spółek wypłacających dywidendę są zazwyczaj uprawnieni do dywidendy, o ile posiadają akcje przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Dywidendy mogą być wypłacane w gotówce lub w formie dodatkowych akcji.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Dywidenda to podział zysków przedsiębiorstwa między uprawnionych udziałowców.
 • O wypłacie i wysokości dywidendy decyduje rada nadzorcza spółki.
 • Dywidendy to płatności, dokonywane przez spółki giełdowe w celu wynagrodzenia inwestorów za włożenie pieniędzy w przedsięwzięcie.
 • Zapowiedziom wypłaty dywidendy towarzyszy zazwyczaj proporcjonalny wzrost lub spadek kursu akcji spółki.
 • Wiele spółek nie wypłaca dywidendy, lecz zatrzymuje zyski, które są inwestowane z powrotem w spółkę.

Dywidendy – podstawy

Dywidendy muszą być zatwierdzone przez wspólników/akcjonariuszy poprzez przysługujące im prawo głosu. Choć najbardziej powszechne są dywidendy pieniężne, mogą być one również wypłacane w postaci akcji lub innych składników majątkowych. Oprócz spółek, dywidendy wypłacają także różne fundusze inwestycyjne i fundusze typu ETF (exchange-traded funds).

Dywidenda jest symbolicznym wynagrodzeniem, wypłacanym udziałowcom za ich inwestycje w kapitał własny spółki i zazwyczaj pochodzi z zysków netto spółki. Chociaż większa część zysków jest zatrzymywana w spółce jako zysk zachowany- stanowiący środki przeznaczone na bieżącą i przyszłą działalność spółki – pozostała część może zostać wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy. Czasami spółki mogą wypłacać dywidendę nawet wtedy, gdy nie osiągają odpowiednich zysków. Może to mieć na celu utrzymanie dotychczasowej historii regularnych wypłat dywidendy.

Reklama baner bank Pekao

Rada dyrektorów może zdecydować o wypłacie dywidendy w różnych okresach i o różnych stopach wypłaty. Dywidendy mogą być wypłacane z ustaloną częstotliwością, np. co miesiąc, co kwartał lub co rok. Na przykład Walmart Inc. (WMT) i Unilever (UL) regularnie wypłacają dywidendę kwartalnie.(1)(2)

Spółki mogą również wypłacać jednorazowe dywidendy specjalne, pojedynczo lub jako dodatek do dywidendy planowej. Spółka United Bancorp Inc. zadeklarowała dywidendę specjalną w wysokości 10 centów na akcję w dniu 18 lutego 2022 r. (3)

Spółki wypłacające dywidendę

Większe, bardziej ustabilizowane spółki o bardziej przewidywalnych zyskach są często najlepszymi płatnikami dywidend. Spółki te mają tendencję do regularnego wypłacania dywidend, ponieważ dążą do maksymalizacji bogactwa akcjonariuszy w sposób wykraczający poza zwykły wzrost. Zaobserwowano, że spółki z następujących sektorów przemysłu regularnie wypłacają dywidendy:

 • Materiały podstawowe
 • Ropa naftowa i gaz ziemny
 • Banki i instytucje finansowe
 • Opieka zdrowotna i farmaceutyki
 • Narzędzia

Przykładowe spółki regularnie wypłacające dywidendy (11)(12)(13):

W Polsce Na świecie
ATM Grupa,

Archicom SA,

Budimex SA,

ING Bank Śląski SA,

LPP,

Movie Games SA,

Neuca SA,

Oponeo.pl SA,

Santander SA,

Żywiec SA

3M Co. (MMM),

ALLETE Inc. (ALE),

Annaly Capital Management Inc. (NLY),

Lumen Technologies Inc. (LUMN),

ManpowerGroup Inc. (MAN),

New Residential Investment Corp. (NRZ), OneMain Holdings Inc. (OMF),

ONEOK Inc. (OKE)

Philip Morris International Inc. (PM),

Starwood Property Trust Inc. (STWD)

Inwestować w akcje wszystkich wyżej wymienionych spółek można za pomocą konta inwestycyjnego XTB, która ma dostęp do amerykańskich giełd. Alternatywą na polskim rynku jest także TMS Brokers. W rankingu Rekina finansów można zobaczyć także inne rachunki maklerskie. Jeśli jesteś początkującym inwestorem zobacz jak kupić akcje krok po kroku.

Zagraniczne spółki o strukturze master limited partnerships (MLP) i real estate investment trusts (REIT) również wypłacają dywidendy, ponieważ ich przeznaczenie wymaga określonych wypłat dla akcjonariuszy.(4) Fundusze mogą również regularnie wypłacać dywidendę zgodnie z celami inwestycyjnymi.

Spółki rozpoczynające działalność i inne szybko rozwijające się spółki, np. z sektora technologicznego lub biotechnologicznego, mogą nie oferować regularnych dywidend. Ponieważ spółki, które znajdują się we wczesnej fazie rozwoju i ponoszą wysokie koszty (oraz straty) związane z badaniami i rozwojem, rozszerzaniem działalności i działalnością operacyjną, mogą nie posiadać wystarczających środków na wypłatę dywidendy.

Nawet spółki przynoszące zyski na wczesnym i średnim etapie rozwoju, unikają wypłacania dywidendy, jeżeli ich celem jest ponadprzeciętny wzrost i ekspansja, a zyski chcą inwestować z powrotem w swoją działalność, a nie wypłacać dywidendę.

Ważne daty wypłaty dywidendy

Wypłaty dywidendy następują w porządku chronologicznym, a związane z nimi daty są ważne dla ustalenia, którzy akcjonariusze kwalifikują się do otrzymania dywidendy.

 • Data ogłoszenia: Dywidendy są ogłaszane przez zarząd spółki w dniu ogłoszenia (lub w dniu deklaracji) i muszą zostać zatwierdzone przez akcjonariuszy przed ich wypłatą.
 • Data zakończenia wypłaty dywidendy: Dzień, w którym wygasa prawo do dywidendy, nazywany jest dniem zakończenia wypłaty dywidendy lub po prostu dniem zakończenia wypłaty dywidendy. Na przykład, jeśli akcja ma datę zakończenia wypłaty dywidendy przypadającą w poniedziałek, 5 maja, to akcjonariusze, którzy kupią akcję w tym dniu lub później, NIE będą kwalifikować się do otrzymania dywidendy, ponieważ kupią ją w dniu lub po dniu zakończenia wypłaty dywidendy. Akcjonariusze, którzy posiadają akcje na jeden dzień roboczy przed dniem ustalenia prawa do dywidendy – czyli w piątek 2 maja lub wcześniej – otrzymają dywidendę.
 • Dzień rejestracji: Dzień rejestracji to data graniczna ustalona przez spółkę w celu określenia, którzy akcjonariusze są uprawnieni do otrzymania dywidendy lub wypłaty.
 • Dzień wypłaty: Spółka wypłaca dywidendę w dniu wypłaty, w którym pieniądze trafiają na konta inwestorów.(5)

Wpływ dywidendy na cenę akcji

Ponieważ dywidendy są nieodwracalne, ich wypłata zazwyczaj powoduje, że pieniądze na zawsze znikają z ksiąg i rachunków handlowych spółki. Dlatego też wypłaty dywidendy wpływają na kurs akcji, który może wzrosnąć w momencie ogłoszenia mniej więcej o kwotę zadeklarowanej dywidendy, a następnie spaść o podobną kwotę na otwarciu sesji w dniu wypłaty dywidendy.

Na przykład, spółka, której cena akcji wynosi 60 zł, deklaruje wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł w dniu ogłoszenia. Natychmiast po upublicznieniu tej wiadomości, cena akcji wzrasta o ok. 2 zł i osiąga poziom 62 zł. Powiedzmy, że dzień roboczy przed dniem wypłaty dywidendy cena akcji wynosi 63 zł. W dniu ex-dywidendy cena akcji zostaje skorygowana o 2 zł i na początku sesji giełdowej w dniu ex-dywidendy zaczyna być notowana po cenie 61 zł, ponieważ osoby kupujące w dniu ex-dywidendy nie otrzymają dywidendy.

Należy pamiętać, że może się to zdarzyć lub nie, ale cena powinna się dostosować, obniżając cenę akcji o wartość dywidendy w dniu jej wypłaty.

Dlaczego spółki wypłacają dywidendy?

Spółki wypłacają dywidendę z różnych powodów. Powody te mogą mieć różne implikacje i interpretacje dla inwestorów.

Dywidendy mogą być oczekiwane przez akcjonariuszy jako nagroda za ich zaufanie do spółki. Celem zarządu spółki może być uhonorowanie tego sentymentu poprzez zapewnienie solidnej historii wypłat dywidendy. Wypłaty dywidend pozytywnie świadczą o spółce i pomagają utrzymać zaufanie inwestorów. Dywidendy są również preferowane przez akcjonariuszy, ponieważ w wielu krajach są traktowane jako dochód wolny od podatku.

Zyski kapitałowe zrealizowane poprzez sprzedaż akcji, których cena wzrosła, są uznawane za dochód podlegający opodatkowaniu. W Polsce zarówno dywidendy jak i sprzedaż akcji są jednakowo opodatkowane podatkiem od dochodów kapitałowych.

Deklaracja wysokiej wartości dywidendy może świadczyć o tym, że spółka radzi sobie dobrze i generuje duże zyski. Może jednak również wskazywać na to, że spółka nie ma odpowiednich projektów, które mogłyby przynieść większe zyski w przyszłości. Dlatego wykorzystuje środki pieniężne na wypłaty dla akcjonariuszy, zamiast reinwestować je w rozwój.

Jeżeli spółka ma długą historię wypłacania dywidend, zmniejszenie wysokości dywidendy lub jej zniesienie może być sygnałem dla inwestorów, że spółka ma kłopoty. AT&T Inc. zmniejszyła swoją roczną dywidendę o połowę do 1,11 USD w dniu 1 lutego 2022 r., a jej akcje spadły tego dnia o 4%.(6)

Obniżenie wysokości dywidendy lub podjęcie decyzji o wstrzymaniu wypłaty dywidendy nie musi oznaczać złych wiadomości o spółce. Może się okazać, że zarząd spółki ma lepsze plany zainwestowania pieniędzy, biorąc pod uwagę jej sytuację finansową i działalność. Na przykład, zarząd spółki może zdecydować się na zainwestowanie w projekt o wysokiej stopie zwrotu, który w dłuższej perspektywie może przynieść akcjonariuszom większe zyski niż drobne zyski z tytułu wypłaty dywidendy.

Uwagi o dywidendach z funduszy

Dywidendy wypłacane przez fundusze różnią się od dywidend wypłacanych przez spółki. Dywidendy spółek są zazwyczaj wypłacane z zysków, które generuje działalność gospodarcza spółki. Fundusze działają zgodnie z zasadą wartości aktywów netto (NAV), która odzwierciedla wycenę ich udziałów lub cenę aktywów, które fundusz może śledzić. Ponieważ fundusze nie mają żadnych samoistnych zysków, wypłacają dywidendę pochodzącą z ich wartości aktywów netto.

Ze względu na to, że fundusze działają w oparciu o wartość aktywów netto, regularne i częste wypłaty dywidend nie powinny być mylnie rozumiane jako znakomite wyniki funduszu. Na przykład, fundusz inwestujący w obligacje może wypłacać miesięczne dywidendy, ponieważ co miesiąc otrzymuje pieniądze w formie odsetek od swoich oprocentowanych udziałów. Fundusz po prostu przekazuje dochód z odsetek w całości lub w części inwestorom funduszu.

Fundusz inwestujący w akcje może również wypłacać dywidendy. Dywidenda może pochodzić z dywidendy (dywidend) otrzymanej z akcji znajdujących się w portfelu lub ze sprzedaży określonej liczby akcji. Jest prawdopodobne, że inwestorzy otrzymujący dywidendę z funduszu zmniejszają wartość swojego pakietu akcji, co znajduje odzwierciedlenie w obniżonej wartości aktywów netto w dniu wypłaty dywidendy.

Czy dywidendy są nieistotne?

Ekonomiści Merton Miller i Franco Modigliani twierdzili, że polityka dywidendowa spółki jest nieistotna i nie ma wpływu na cenę akcji firmy ani na koszt kapitału. Teoretycznie akcjonariusz może pozostać obojętny na politykę dywidendową spółki. W przypadku wysokich wypłat dywidendy może on przeznaczyć otrzymane środki pieniężne na zakup większej liczby akcji. Reinwestowanie dywidendy jest często mądrym wyborem, choć nie zawsze jest to najlepsza opcja.

Na przykład w przypadku niskich płatności mogą sprzedać niektóre akcje, aby uzyskać potrzebną gotówkę. W obu przypadkach kombinacja wartości inwestycji w spółkę i posiadanych środków pieniężnych pozostanie taka sama. Miller i Modigliani dochodzą więc do wniosku, że dywidendy nie mają znaczenia, a inwestorzy nie powinni przejmować się polityką dywidendową firmy, ponieważ mogą sami syntetycznie stworzyć własną.(7)

W rzeczywistości jednak dywidendy pozwalają na udostępnienie pieniędzy udziałowcom, co daje im swobodę czerpania z nich większej użyteczności. Mogą zainwestować je w inne zabezpieczenie finansowe, uzyskując wyższe zyski lub wydać na wypoczynek i inne dobra. Ponadto koszty, takie jak podatki, pośrednictwo i niepodzielność akcji, sprawiają, że w realnym świecie dywidendy stanowią znaczną użyteczność.

Dywidendy mogą pomóc zrekompensować koszty maklera i podatki. W ostatecznym rozrachunku może to zwiększyć atrakcyjność inwestycji w dywidendy. Oczywiście, aby zainwestować w aktywa przynoszące dywidendy, należy skorzystać z usług maklera giełdowego.

Kupowanie inwestycji przynoszących dywidendy

Inwestorzy poszukujący inwestycji w dywidendy mają do wyboru wiele opcji, w tym akcje, fundusze inwestycyjne, fundusze typu ETF i inne. W wyborze inwestycji w akcje pomocny może być model dyskonta dywidendy lub model wzrostu Gordona. Techniki te opierają się na przewidywanych przyszłych strumieniach dywidend w celu wyceny akcji.

Aby porównać wiele akcji na podstawie wyników wypłaty dywidendy, inwestorzy mogą skorzystać ze wskaźnika rentowności dywidendy, który mierzy dywidendę jako procent aktualnej ceny rynkowej akcji spółki. Stopę dywidendy można również określić jako kwotę w dolarach, jaką otrzymuje każda akcja – dywidenda na akcję (DPS). Oprócz stopy dywidendy, inną ważną miarą efektywności, która pozwala ocenić zyski z danej inwestycji, jest współczynnik całkowitej stopy zwrotu. Wskaźnik ten uwzględnia odsetki, dywidendy oraz wzrost cen akcji, a także inne zyski kapitałowe.

Kolejnym ważnym czynnikiem przy inwestowaniu z myślą o zyskach z dywidendy jest podatek. Obserwuje się, że inwestorzy w wysokich przedziałach podatkowych preferują akcje przynoszące dywidendy, jeżeli w danym systemie prawnym podatek od dywidend jest zerowy lub stosunkowo niższy od zwykłych stawek. Na przykład w Grecji i na Słowacji obowiązuje niższy podatek od dochodów z dywidend dla akcjonariuszy, natomiast w Hongkongu zyski z dywidend są zwolnione z podatku.(8)(9)

 Skrót informacji

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to wypłata gotówki lub akcji na rzecz określonej grupy akcjonariuszy spółki. Zazwyczaj dywidendę wypłaca się z zysków zatrzymanych spółki; jednak wypłacanie dywidendy przy ujemnych zyskach zatrzymanych jest nadal możliwe, ale mniej powszechne. Dywidendy mają ważne daty, które decydują o tym, czy akcjonariusze otrzymają wypłatę dywidendy, czy też nie.

Przykład dywidendy

Gdy spółka ma zdrową poduszkę finansową w postaci zysków netto, może zdecydować się na podzielenie się tym bogactwem z inwestorami. Z kolei rada nadzorcza może podjąć decyzję o corocznym wypłacaniu dywidendy w wysokości 5% wartości akcji. Jeśli wartość akcji spółki wynosiłaby 100 USD, to dywidenda byłaby warta 5 USD, a jeśli dywidendy byłyby wypłacane kwartalnie, to każda z nich byłaby wyceniana na 1,25 USD.

Dlaczego dywidendy są ważne?

Dywidendy mogą sygnalizować, że spółka ma stabilne przepływy pieniężne i dobrze radzi sobie z generowaniem zysków, ale mogą także zapewnić inwestorom stałe przychody. Wypłaty dywidend mogą również pomóc w określeniu wartości wewnętrznej spółki. Wiele krajów oferuje również preferencyjne traktowanie dywidend pod względem podatkowym, gdzie są one traktowane jako dochód wolny od podatku. W przeciwieństwie do tego, gdy inwestorzy sprzedają akcje z zyskiem, płacą podatek od zysków kapitałowych, który może wynosić nawet 20%.(10)

Podsumowanie

Dywidendy mogą być sygnałem, że spółka ma stabilne przepływy pieniężne i dobrze radzi sobie z generowaniem zysków. Mogą one również zapewnić inwestorom stałe przychody. Wypłaty dywidend mogą również pomóc w określeniu wartości wewnętrznej spółki. Pozwalają one na udostępnienie pieniędzy akcjonariuszom, co daje im swobodę czerpania z nich większych korzyści. Mogą je zainwestować w inne zabezpieczenie finansowe, uzyskując wyższe zyski lub wydać na wypoczynek i inne dobra. Ponadto koszty, takie jak podatki, pośrednictwo i niepodzielność akcji, sprawiają, że dywidendy są w świecie rzeczywistym bardzo użyteczne.

Źródła

 1. ”Dividend History, https://www.unilever.com/investors/shareholdercentre/dividend-history.”
 2. “Dividend History, https://stock.walmart.com/investors/stockinformation/dividend-history/default.aspx.”
 3. United Bancorp. „United Bancorp, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend of $0.1425 per Common Share Producing a Forward Yield of 4.32% and Announces a Special Dividend Payment of $0.10 per Common Share, https://www.unitedbancorp.com/news-market-info/press-releases/press-release/2021/United-Bancorp-Inc.-Declares-a-Quarterly-Cash-Dividend-of-0.1425-per-Common-Share-Producing-a-Forward-Yield-of-4.32-and-Announces-a-Special-Dividend-Payment-of-0.10-per-Common-Share/default.aspx.”
 4. S. Securities and Exchange Commission. “Real Estate Investment Trusts (REITs), https://www.sec.gov/files/reits.pdf.”
 5. S. Securities and Exchange Commission. “Ex-Dividend Dates: When Are You Entitled to Stock and Cash Dividends, https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/ex-dividend-dates-when-are-you-entitled-stock-and.”
 6. AT&T. „AT&T to Spin Off Interest in WarnerMedia to Shareholders., https://about.att.com/story/2022/spin-off-interest-in-warnermedia.html.”
 7. The Nobel Prize. “This Year’s Economics Prize Awarded for Pioneering Studies of Saving and of Financial Markets, https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1985/press-release.”
 8. Tax Foundation. “Dividend Tax Rates in Europe, https://taxfoundation.org/dividend-tax-rates-europe-2021.”
 9. „Tax Basics, https://www.investhk.gov.hk/en/setting-hong-kong/tax-basics.html.”
 10. Internal Revenue Service. „Topic No. 409 Capital Gains and Losses, https://www.irs.gov/taxtopics/tc409.”
 11. Investopedia: “Top Dividend Stocks for June 22. https://www.investopedia.com/best-dividend-stocks.”
 12. Nerdwallet: “25 High-Dividend Stocks…, https://www.nerdwallet.com/article/investing/how-to-invest-dividend-stocks.”
 13. STOCKWATCH: “Spółki dywidendowe, https://www.stockwatch.pl/dywidendy.”