Kredyt konsolidacyjny – co to jest ? Co to znaczy? Czym jest? W tym artykule poznasz także zalety i wady kredytu konsolidacyjnego oraz zobaczysz wyliczenie czy kredyt konsolidacyjny jest opłacalny.

Kredyt konsolidacyjny – co to jest?

Kredyt konsolidacyjny to kredyt o charakterze długoterminowym, przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z kredytów bankowych oraz innych, udokumentowanych zobowiązań finansowych. Termin konsolidacja oznacza połączenie, zatem kredyt konsolidacyjny jest połączeniem dwóch lub większej liczby określonych kredytów i pożyczek w jedno zobowiązanie. Dzięki temu rozwiązaniu dłużnik płaci tylko jedną ratę miesięcznie, w wyniku zsumowania kilku istniejących zobowiązań finansowych. Dodatkowo, ujednoliceniu podlegają również oprocentowanie oraz terminy spłat skonsolidowanych kredytów[1].

Kredyt konsolidacyjny obejmuje:

 • Spłaty różnego rodzaju kredytów np. gotówkowych, ratalnych, samochodowych, hipotecznych, odnawialnych;
 • Uregulowanie spłat debetów, zadłużeń na kartach debetowych;
 • Koszty wynikające ze spłaty kredytów objętych konsolidacją (opłaty, prowizje, itd.);
 • Dodatkową gotówkę na dowolne cele np. na spłatę „chwilówek”, ale wówczas stanowi to formę pożyczki[2].

Kiedy warto wziąć kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny wydaje się być korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorców zmagających się ze spłatą kilku zobowiązań jednocześnie. Warto go rozważyć szczególnie w sytuacji, gdy:

 • spłata kilku zobowiązań w tym samym czasie powoduje uciążliwość z terminowymi spłatami – zapłata wielu zobowiązań, charakteryzujących się różnymi kosztami i terminami uregulowania wymaga od kredytobiorcy odpowiednich zdolności organizacyjnych. Kredyt konsolidacyjny pozwala ograniczyć miesięczną konieczność monitorowania wielu terminów spłat swoich zobowiązań;
 • oferta konsolidacji skutkuje niższą, całkowitą kwotą do spłaty zobowiązań- kredyt konsolidacyjny nie zawsze wypada pod tym względem korzystniej w porównaniu ze spłatą kilku zobowiązań jednocześnie. Należy dokładnie porównywać oferty konsolidacji;
 • nastąpiły zmiany na rynku finansowym – generalnie, na rynku finansowym występują okresowe wzrosty stóp procentowych na skutek rosnącej inflacji. Mogą pojawić się też sytuacje odwrotne, zatem spadek stóp procentowych oraz malejąca inflacja. Banki mogą zmieniać proponowane wcześniej warunki udzielenia kredytów. Nowa oferta banku może spowodować, że korzystniejszym rozwiązaniem na spłatę zobowiązań będzie kredyt konsolidacyjny, ponieważ posiada atrakcyjniejsze oprocentowanie;
 • Potrzebne jest nowe spojrzenie na istniejące zobowiązania- uzgodnione wcześnie warunki spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek mogą być sprzeczne z aktualną sytuacją finansową dłużnika. Kredyt konsolidacyjny pomaga zdefiniować zaistniałe warunki i określić odpowiadający kredytobiorcy termin spłaty[3].

Konsolidacji podlegają następujące zobowiązania:

 • Kredyt hipoteczny– jeśli stanowi część konsolidowanych zobowiązań to kredyt obejmujący wszystkie spłaty musi być również zabezpieczony hipoteką;
 • Kredyt gotówkowy;
 • Kredyt odnawialny;
 • Kredyt ratalny;
 • Kredyt samochodowy;
 • Limity na koncie;
 • Spłata karty kredytowej;
 • Różnego rodzaju pożyczki- nie tylko bankowe;
 • Kredyty prywatne i firmowe.

Jeśli konsolidacja obejmuje zobowiązania o większych wartościach to bank może wymagać od kredytobiorcy dokonania odpowiedniego wpisu o zabezpieczeniu na nieruchomości[4].

Dla kogo jest kredyt konsolidacyjny?

Aby kredytobiorca mógł otrzymać kredyt konsolidacyjny musi spełniać szereg wymagań, narzuconych przez banki. Dotyczą one weryfikacji zdolności kredytowej dłużnika oraz stanu dotychczasowych zobowiązań. W związku z tym osoba decydująca się na konsolidację swoich zobowiązań musi przedłożyć dokumenty potwierdzające:

 1. Tożsamość– dowód osobisty;
 2. Wysokość i częstotliwość osiąganych dochodów, formę zatrudnienia– warunkiem otrzymania kredytu przez dłużnika jest posiadanie stałego, comiesięcznego wynagrodzenie z tytułu konkretnej umowy. Najbardziej pożądana jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Banki uwzględniają również inne źródła dochodów- umowa o dzieło, kontrakty okresowe, dywidendy z tytułu udziałów i akcji, dochody z tytułu wynajmu nieruchomości.
 3. Konsolidowane zobowiązania– wiążące umowy kredytowe, wyciągi z konta osobistego, spis aktualnych zabezpieczeń;
 4. Historię kredytową dłużnika– dowody spłat poszczególnych rat.

Decydując się na kredyt konsolidacyjny należy zwrócić szczególną uwagę na takie czynniki jak:

 • Wysokość raty po skonsolidowaniu zobowiązań– powinna być niższa niż suma dotychczasowych kredytów/pożyczek;
 • Całkowita kwota do spłaty– im niższa tym korzystniejsza sytuacja dla kredytobiorcy. Należy tutaj pamiętać o wydłużonym okresie finansowania oraz opcjonalnie o pobranej za udzielenie kredytu konsolidacyjnego prowizji;
 • Nowy okres spłaty- dłuższy okres jest równoznaczny z niższą kwotą miesięcznej raty oraz wyższą całkowitą kwotą do uregulowania;
 • Wysokość ewentualnej prowizji za udzielenie kredytu;
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – wskaźnik pozwalający na wstępne porównanie ofert kredytowych bez uwzględniania dodatkowych opłat;
 • Konsekwencje niedotrzymania terminów spłat- wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank, podwyższenie oprocentowani itp.;
 • Niezbędne zabezpieczenia- korzystniejsze warunki udzielenia kredytu mogą się wiązać z koniecznością jego dodatkowego zabezpieczenia np. w formie hipoteki. Powoduje to kolejne koszty, obejmujące wycenę nieruchomości czy dokonanie wpisu w księdze wieczystej[5].

Zalety i wady kredytu konsolidacyjnego

Kredyt konsolidacyjny ze względu na swój zróżnicowany charakter posiada zarówno wady jak i korzyści. Charakterystykę tego rodzaju kredytu prezentuje Tabela 1:

Tabela 1. Wady i zalety kredytu konsolidacyjnego

WADY ZALETY
Kredyt konsolidacyjny wymaga od kredytobiorcy posiadania zdolności kredytowej. Jedna niższa rata kredytu
Wydłużenie okresu spłaty powoduje dłuższy okres kredytowania. Kredytobiorca ma więcej odsetek do uregulowania. W przypadku niektórych ofert konsolidacji występuje szansa na niższą, całkowitą kwotę do spłaty.
W przypadku zobowiązań obejmujących wysokie kwoty (np. kredyt hipoteczny, samochodowy) wymagane jest zabezpieczenie kredytu hipoteką. Ograniczenie ilości miesięcznych spłat kredytów, np. z trzech do jednej.
Konieczność zapłaty ewentualnej prowizji za udzielenie kredytu. Ujednolicona kwota oprocentowania.
Wydłużony czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu przez bank. Dotyczy to szczególnie kredytów konsolidacyjnych na duże kwoty oraz tych zabezpieczonych hipoteką. Możliwość negocjacji z bankiem korzystniejszych warunków udzielenia kredytu.
Ujednolicone terminy spłat skonsolidowanych zobowiązań pozwalają na łatwiejsze planowanie bieżących wydatków i dysponowanie środkami finansowymi.

Źródło: własne, [6]

Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca?

Warto dokonać kalkulacji opłacalności konsolidacji kredytów. W tym celu porównaliśmy sytuację klienta z kilkoma zaciągniętymi kredytów osobno oraz po konsolidacji. Posłuży temu następujący przykład:

Klient zaciągnął dwa różne kredyty- jeden kredyt gotówkowy na kwotę 50 000 zł oraz jeden samochodowy na kwotę 100 000 zł. Kredyt zamierza spłacać w równych ratach miesięcznych. Bank nie nalicza żadnej prowizji od zaciągnięcia kredytów. Uwzględniając obowiązujące w banku oprocentowanie wykonano następujące obliczenia:

Tabela 2. Koszty wybranych rodzajów kredytu

Rodzaj

kredytu

Kwota

kredytu

Roczne oprocentowanie* Okres spłaty Wysokość miesięcznej raty Wysokość odsetek za pierwszy miesiąc** Całkowita kwota do spłaty
Kredyt

gotówkowy

50 0000 zł 7,89 % 24 miesiące 2258,86 zł 328,75 zł 54 212,64 zł
Kredyt samochodowy 100 000 zł 9,49 % 60 miesięcy 2099,70 zł 790,83 zł 125 982 zł

*Do opracowania tabeli wykorzystano obowiązujące kwoty oprocentowania kredytów w Banku BNP Paribas i PKO BP.

** przy wyborze wariantu spłacania kredytu w postaci równych rat, wysokość odsetek z miesiąca na miesiąc będzie się zmniejszać.

Z powyższych obliczeń wynika, że:

 • Łączna kwota kredytów wynosi 150 000 zł;
 • Suma wysokości rat na miesiąc wynosi 4 358,56 zł;
 • Całkowita kwota do spłaty kredytów wynosi 180 194,64 zł;
 • Całkowity koszt zaciągnięcia kredytów wynosi 30 194,64 zł.

Dokonując konsolidacji powyższych kredytów zakładamy, że bank nie pobiera żadnej prowizji, a raty są spłacane w równych wysokościach, co miesiąc. W tym wypadku konsolidacja prezentuje się następująco:

Tabela 3. Koszty kredytu konsolidacyjnego

Rodzaj

zobowiązania

Kwota

kredytu

Roczne oprocentowanie* Okres spłaty Wysokość miesięcznej raty Wysokość odsetek za pierwszy miesiąc** Całkowita kwota do spłaty
Kredyt konsolidacyjny 150 000 zł 10,50 % 48 miesięcy 3840,52 zł 1312,50 zł 184 344,98 zł

** przy wyborze wariantu spłacania kredytu w postaci rat malejących, wysokość odsetek z miesiąca na miesiąc będzie się zmniejszać.

Kredyt konsolidacyjny w przykładzie powyżej spowodował wzrost całkowitej kwoty do spłaty opcji całkowita kwota do spłaty była o 4150,34 zł. Pomimo, iż zobowiązanie jest wyższe niż w przypadku zaciągnięcia dwóch osobnych kredytów, konsolidacja nie jest do końca niekorzystna.

Przede wszystkim, wysokość miesięcznej raty obniżyła się do 3 840,52 zł. Przy wariancie spłacania dwóch kredytów osobno, suma obydwu rat wynosiła łącznie 4 358,56 zł na miesiąc. Kredytobiorca ma zatem w domowym budżecie do dyspozycji prawie 500 zł miesięcznie więcej. Ponadto, okres spłaty obydwu zobowiązań wyniesie 4 lata. W tym przypadku, uwzględniając na taki okres zmiany w środowisku inflacyjnym (np. wzrost inflacji), realny koszt kredytu, a tym samym rata, znacząco spadną.

Konsolidowanie kredytów – podsumowanie

Kredyt konsolidacyjny jest doskonałą alternatywą dla spłacania kilku zobowiązań jednocześnie. Ujednolicenie oprocentowania i terminu spłaty pozwala na wygodne i bieżące uregulowanie zobowiązań oraz sprawowanie kontroli nad środkami finansowymi.

Niektóre oferty konsolidacyjne banków mogą skutkować niższą, całkowitą kwotą do spłaty kilku zobowiązań. Jeśli określone warunki spłaty zaciągniętych kredytów nie satysfakcjonują kredytobiorcy, to ma on możliwość podjęcia negocjacji z bankiem. Niestety dłuższy okres kredytowania i niższa kwota raty na miesiąc przekłada się w praktyce na większą ilość odsetek. Porównując oferty kredytów konsolidacyjnych, należy sprawdzić, czy nie wiążą się one z zapłatą dodatkowej prowizji.

Z kolei chcąc skonsolidować kredyty o wartości pieniężnej, bank może wymagać zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości. Kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem hipotecznym obejmuje dużą ilość formalności i wydłuża czas oczekiwania na decyzję banku. Kredytu konsolidacyjnego nie może zaciągnąć osoba nieposiadająca zdolności kredytowej, mimo że w chwili zaciągnięcia poprzednich kredytów posiadała taką zdolność.

Kredyt konsolidacyjny – doradca

Możesz skorzystać z rankingu kredytów konsolidacyjnych aby znaleźć najtańszy kredyt konsolidacyjny. Jeśli jednak potrzebujesz indywidualnej pomocy Rekin Fiansów przygotował bezpłatne konsultacje.

Doradcy kredytowi Rekina Finansów z 10-letnim doświadczeniem przygotują twoją aplikację aby zwiększyć twoją szanse na uzyskanie kredytu konsolidacyjnego. Dzięki temu, że wypadniesz lepiej w scoringu kredytowym banku możemy wynegocjować dla Ciebie lepsze warunki finansowe. Zgłoszenie na konsultacje możesz przesłać tutaj.

Źródła

[1] Konsolidacja kredytu- o co w tym chodzi? Poznaj wady i zalety tego rozwiązania, https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/konsolidacja-kredytu-o-co-w-tym-chodzi-poznaj-wady-i-zalety-tego-rozwiazania?fbclid=IwAR1OgfDA5dCe4llilH6j-6-55yVlu4zarcE-Ct0LMxemb5FCX-HPNVIM0_Q [data dostępu: 20.03.2022 r.].

[2] D. Korenik, Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa, 2007, s. 85-86.

[3] Kredyt konsolidacyjny- co to jest? Rodzaje i warunki, https://www.bankier.pl/smart/kredyt-konsolidacyjny-co-to-jest-rodzaje-i-warunki?fbclid=IwAR2oZrpED9BtbiE9qCa5FM_XClgvTHPfnTKC96E13c0Stv4nCI9JuIYVbbI#konsolidacja-jakie-kredyty-obejmuje [data dostępu: 20.03.2022 r.].

[4] [4] Konsolidacja kredytu- o co w tym chodzi? Poznaj wady i zalety tego rozwiązania, https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/konsolidacja-kredytu-o-co-w-tym-chodzi-poznaj-wady-i-zalety-tego-rozwiazania?fbclid=IwAR1OgfDA5dCe4llilH6j-6-55yVlu4zarcE-Ct0LMxemb5FCX-HPNVIM0_Q [data dostępu: 20.03.2022 r.].

[5] B. Borucki, Czym jest kredyt konsolidacyjny i jakie warunki trzeba spełnić?, [data dostępu:20.03.2022 r.].

6. Korenik, Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa, 2007.