Właśnie dostałeś nakaz zapłaty z e-Sądu?
Nie siedź z założonymi rękami, zacznij szybko działać!

Jeśli dostałeś nakaz zapłaty masz dwa wyjścia:

Od 1 stycznia 2010 r. w polskim systemie prawnym sprawnie funkcjonuje postępowanie cywilne – elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU). Jest to pierwsza i jak do tej pory jedyna udana próba elektronizacji postępowań przed sądem cywilnym.

Jedynym sądem, jaki jest władny do rozstrzygania spraw w tym postępowaniu jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydziału Cywilnego (e-Sąd). Dostęp do e-Sądu możliwy jest poprzez portal www.e-sad.gov.pl

Jakie sprawy są rozstrzygane w EPU?

Obecnie w EPU można dochodzić tylko roszczeń pieniężnych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, które stały się wymagalne w okresie 3 lat poprzedzających dzień wniesienia pozwu.

Przez wymagalność roszczenia należy rozumieć stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu od dłużnika wierzytelności. Wymagalność roszczenia pozostaje zatem w ścisłym związku z terminem zapłaty (spełnienia świadczenia). Innymi słowy, po upływie terminu zapłaty zobowiązanie dłużnika staje się wymagalne.

Precyzyjne określenie terminu zapłaty (tj. momentu wymagalności roszczenia) ma znaczenie z dwóch jeszcze innych niezwykle istotnych względów:

 • Po pierwsze, od tego momentu w przypadku, gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą, wierzycielowi należą się odsetki za opóźnienie.
 • Po drugie, od tego momentu zaczyna biec termin przedawnienia roszczenia (co do zasady).

Jednakże w sytuacji, gdy termin zapłaty za wykonaną usługę lub sprzedany towar nie został określony w umowie i nie wystawiono faktury VAT czy rachunku (pomimo braku umowy), kwestia ustalenia terminu wymagalności kształtuje się zgoła inaczej. W tej sytuacji ogromną rolę w kwestii ustalenia terminu wymagalności spełniają czynności lub też ich brak podjęte przez wierzyciela.

Korzyści, jakie płyną z wniesienia powództwa w EPU

Warto abyś wiedział, że dla wierzycieli prowadzących działania windykacyjne, korzystających z EPU płyną cztery główne korzyści, jakich nie ma w postępowaniu zwykłym:

 • oszczędność na opłacie sądowej – tylko 1/4 normalnego wpisu od pozwu (czyli 1,25% dochodzonej w pozwie kwoty zapłaty)
 • brak konieczności faktycznego przedkładania dowodów wraz z wniesionym w EPU pozwem (wystarczy oświadczyć że się je posiada, nie dołącza się ich do pozwu w postaci załączników)
 • ułatwienia pod względem techniczno-formalnym (wszystko można załatwić przez internet)
 • skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty (co do zasady)

Nakaz zapłaty wydawany w e-Sądzie

Sąd wydaje nakaz zapłaty w formie elektronicznej. Oryginał znajduje się w systemie informatycznym e-Sądu, natomiast  Ty jako pozwany otrzymujesz wydrukowany nakaz zapłaty wraz z pozwem.

Komunikacja między powodem (wierzycielem) i e-Sądem odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, a między pozwanym i e-Sądem w drodze tradycyjnej, chyba że pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną.

Z praktycznego punktu widzenia, wydruk nakazu zapłaty wydanego w EPU wraz z pozwem zostanie Ci doręczony zawsze tradycyjną przesyłką pocztową. Będzie on opatrzony unikalnym kodem ( 20 znakowym), dzięki któremu możesz zweryfikować otrzymany nakaz bezpośrednio na portalu e-sądu: www.e-sad.gov.pl. Ponadto, w załączonym pouczeniu otrzymasz kod dostępu do elektronicznych akt sprawy. Co istotne, dostęp do nakazu zapłaty oraz akt sprawy nie jest uzależniony od posiadania konta użytkownika e-sądu – wystarczające jest dysponowanie kodem dostępu, który wpisujemy na stronie internetowej e-sądu: www.e-sad.gov.pl

Dlaczego nie możesz ignorować nakazu zapłaty wydanego w EPU?

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty z e-Sądu  niezwykle ważnym jest niezwłoczne podjęcie działań, które doprowadzą do uchylenia żądań wierzyciela lub ugody (oczywiście tu gdzie rzeczywiście jest sens negocjować). W przeciwnym wypadku, Twoja sprawa z dużą dozą prawdopodobieństwa trafi w ręce komornika, który za pomocą przyznanych mu ustawowo prerogatyw, wyegzekwuje spłatę Twoich zobowiązań.

Siedzenie z założonymi rękami, odkładanie działań  na później lub co gorsza udawanie, że problemu nie ma jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Zacznij szybko działać jeśli Twój dług nie istnieje, jest przedawniony, zawyżono jego wysokość albo naliczono koszty wzięte z ,,księżyca”.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w EPU

Środkiem zaskarżenia, dzięki któremu możesz się bronić się przed nakazem zapłaty wydanym w EPU, jest sprzeciw.

Poniżej przybliżę Ci kilka istotnych kwestii dotyczących SPRZECIWU.

Dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Po zapoznaniu się z aktami sprawy musisz podjąć decyzję co do dalszych czynności w sprawie. W przypadku kwestionowania zobowiązania (niezależnie od tego z czym się nie zgadzasz), w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty możesz złożyć sprzeciw do sądu. Przy czym, jako strona pozwana masz możliwość wyboru sposobu komunikacji z e-Sądem. I tak, sprzeciw możesz złożyć:

1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres e-Sądu)

2) lub systemu teleinformatycznego e-Sądu po założeniu konta

3) albo za pośrednictwem pełnomocnika procesowego (np. adwokata) posiadającego konto w e-Sądzie.

Wnosząc sprzeciw drogą tradycyjną musisz pamiętać o załączeniu odpisu sprzeciwu dla strony przeciwnej.

Treść sprzeciwu

Sprzeciw jest pismem procesowym, które dla swej skuteczności musi spełniać podstawowe wymagania stawiane pismom procesowym, tj. zgodnie z art. 126 kodeksu postępowania cywilnego – musi zawierać:

 • oznaczenie sądu
 • oznaczenie stron postępowania
 • oznaczenie rodzaju pisma, czyli w tym przypadku “sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym”
 • sygnaturę akt
 • podpis

Ponadto, zgodnie z art. 505 ze zn. 35 kodeksu postępowania cywilnego w sprzeciwie należy przedstawić:

zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Co istotne: sprzeciw w EPU nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów.

Podsumowując powyższe: w sprzeciwie wystarczy, że napiszesz: „Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty” i podasz informacje o nakazie zapłaty (który sąd go wydał, kiedy nakaz zapłaty został wydany oraz sygnaturę sprawy) oraz zarzuty. Do sprzeciwu nie trzeba dołączać żadnych dokumentów.

Co się dzieje po wniesieniu sprzeciwu ?

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu właściwego według właściwości ogólnej. W praktyce oznacza to wprowadzenie postępowania sądowego w kolejną fazę, która toczyć się będzie przez sądem właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania.

W pierwszej kolejności sąd wezwie powoda (wierzyciela) do uzupełnienia braków pozwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez powoda spowoduje umorzenie postępowania. Skutek będzie taki, jakby postępowanie nigdy nie zostało wszczęte.

Jeżeli powód uzupełni pozew, sąd wezwie Ciebie do uzupełnienia sprzeciwu stosownie do wymogów właściwych dla danego rodzaju postępowania w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. To już jest chwila, kiedy musisz mieć obraną strategię działania, a pismo powinno zostać przygotowane z najwyższą starannością, najlepiej z pomocą prawnika.

Uzupełnienie sprzeciwu należy traktować jako złożenie stosownego pisma procesowego, stanowiącego ustosunkowanie się do uzupełnionego już pozwu, spełniającego określone wymogi. Samo przedstawienie zarzutów, jakie wskazałeś w swoim sprzeciwie do EPU to troszkę  za mało. W zależności od okoliczności sprawy, musisz wyjaśnić sądowi co dokładnie kwestionujesz i dlaczego oraz przedstawić na te okoliczności jakieś dowody. Pod warunkiem oczywiście, że takie posiadasz. Wyjaśnię Ci to na prostym, klasycznym przykładzie:

a) Zaciągnąłeś kredyt w banku. Do całkowitej jego spłaty pozostała Ci ¼  części odsetkowej kredytu, której z różnych przyczyn nie byłeś w stanie spłacić.

b) Na Twój wniosek Bank umorzył Ci na piśmie spłatę tej ¼  części odsetkowej kredytu.

c) Następnie, Bank sprzedał wierzytelność tytułem niespłaconej przez Ciebie, ale umorzonej ½ części odsetkowej kredytu na rzecz innego wierzyciela (nie istotne czy zrobił to omyłkowo).

d) Kolejno, nowy wierzyciel złożył pozew dochodząc spłaty ¼  części odsetkowej kredytu (tej które zostały Ci umorzone przez bank) w EPU.

e) E-Sąd wydał nakaz zapłaty i doręczył Ci go przesyłką pocztową na Twój adres.

f) Wnosisz sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty zaskarżając go w całości i domagając się oddalenia powództwa. W treści podnosisz zarzut nieistnienia (lub niezasadności) roszczenia dochodzonego w pozwie przez nowego wierzyciela

g) Na etapie postępowania przed sądem właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, uzupełniając sprzeciw na okoliczność nieistnienia roszczenia powołujesz dowody w sprawie (tj. pismo o umorzeniu ¼ części odsetkowej kredytu).

Proste? Może się tylko pozornie wydawać, że tak. Jednakże w praktyce dłużnicy samodzielnie uzupełniający sprzeciw nie rzadko popełniają przy tym mnóstwo błędów. Skutek jest taki, że po upływie określonego przez sąd terminu, błędów tych nie da się już naprawić i co za tym idzie dłużnicy przegrywają niepotrzebnie sprawę w sądzie.

Nie złożyłeś w terminie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Jeśli nie złożyłeś w terminie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w EPU, nie ze swojej winy, sprawa nie jest jeszcze stracona. W takiej sytuacji możesz złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu.  Na wniesienie takiego wniosku masz tydzień od ustania przyczyny uchybienia. Jednocześnie musisz uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek (tzn. wyjaśnić dlaczego nie wniosłeś sprzeciwu w terminie).

Ile  kosztuje wniesienie sprzeciwu?

Wniesienie sprzeciwu w EPU jest wolne od jakichkolwiek opłat. Co ryzykujesz zatem? Chciałoby się powiedzieć, że nic. Jest tylko jeden warunek: w Twojej sprawie rzeczywiście występują jakieś uchybienia lub ,,wady prawne”. Jeśli Twój dług istnieje i roszczenie nie jest przedawnione warto abyś się zastanowił czy wniesienie sprzeciwu jedynie w celu odwleczenia zapłaty w czasie będzie najlepszym rozwiązaniem. Rozważ fakt, że Twój dług dalej rośnie (zwiększają się bowiem odsetki za opóźnienie), poza tym, już tylko krok dzieli Cię od egzekucji komorniczej.

Co Ci daje wniesienie sprzeciwu?

 • Pewność, że Twoja sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd w oparciu o dowody, a nie jedynie powołanie się na ich istnienie, tak jak ma to miejsce w EPU. Większość podmiotów na rynku, zajmujących się masowym dochodzeniem roszczeń w EPU nie posiada dokumentów, stanowiących podstawę istnienia roszczenia.
 • Ponadto, nawet jeśli takie dokumenty zostają dołączone w dalszym etapie, Ty zawsze masz możliwość przedstawienia własnych wniosków i dowodów. Możesz się zatem skutecznie obronić i uniknąć zapłaty.
 • Może się też zdarzyć często spotykana sytuacja, kiedy to wierzyciel na skutek wniesionego sprzeciwu cofnie pozew albo nie zdąży uzupełnić braków formalnych i postępowanie zostanie umorzone.
 • W ostateczności wniesienie sprzeciwu, to zawsze dodatkowy czas. Zanim zapadnie bowiem prawomocny wyrok, upłynie co najmniej kilka miesięcy.

jeśli masz problem z długami warto przeczytać „8 skutecznych sposobów jak wyjść z długów”.

Masz pytanie? Możesz skorzystać z pomocy prawnika Rekina Finansów.

Jeśli chcesz zadaj też pytanie w komentarzu. Może inni czytelnicy wesprą Cię radą.