Już ponad 2 miliony Polaków nie spłaca swojego zadłużenia, a kwota przeterminowanych płatności sięga kilkadziesiąt miliardów złotych.

Jeśli wpadłeś w pętle zadłużenia zachowaj spokój. Wskażę Ci kilka bardzo sprytnych sposobów i rozwiązań, które pomogą Ci wyjść z długów oraz uświadomić Ci, że nie ma sytuacji bez wyjścia, nawet jeśli Ci się tak tylko pozornie wydaje. Zastosowanie odpowiednich sposobów zależy jednak od tego, jak bardzo zaawansowana jest Twoja sytuacja, tzn. jak daleko posunięta jest windykacja i egzekucja należności. W 2017 roku weszły w życie przepisy, które bardzo utrudniają wierzycielom ściąganie długów od dłużników. Warto wykorzystać wszystkie kruczki prawne na swoją korzyść i zagrać na nosie wierzycielom.

Oddłuż się

POZBĄDŹ SIĘ DŁUGÓW - za 0 zł

Pomoc prawna i finansowa - skuteczne zmniejszanie zadłużenia i umarzanie długów.
Oddłuż się

Sposób 1

Sprawdź czy Twój dług w ogóle istnieje, jeśli tak, to czy może on być egzekwowany na drodze sądowej.

 • Otrzymujesz telefon od negocjatora z firmy windykacyjnej?
 • może pismo z wezwaniem do zapłaty?
 • albo co gorsza – nakaz zapłaty z sądu?

Nie przypominasz sobie, jednak jakobyś miał jakieś nieuregulowane płatności i nie posiadasz żadnych dokumentów na tę okoliczność? Sytuacja nie rzadko spotykana. Zanim podejmiesz pertraktacje spłaty swojego ewentualnego długu, na początku zastosuj się do moich wskazówek:

Zażądaj od wierzyciela dokumentów potwierdzających Twój dług.

Wierzyciel to zazwyczaj firma w której potencjalnie zaciągnąłeś zobowiązanie np. kredyt, pożyczkę. Wierzycielem może być też Urząd Skarbowy, ZUS lub inna instytucja publiczna, która z mocy ustawy lub rozporządzenia ma prawo do ściągania od Ciebie niespłaconych należności z określonego tytułu np. dostałeś mandat, który musisz zapłacić.

W praktyce wygląda to tak, że wierzyciel lub firma windykacyjna wynajęta przez ta firmę na Twoją prośbę przesyła kopie lub skany dokumentów (np. na e-maila), potwierdzających istnienie Twojego długu (np. umowę, fakturę VAT czy notę księgową). Czasami zdarza się, że wierzyciel nie posiada takich dokumentów. W tej sytuacji nie wyegzekwuje Twojego długu na drodze sądowej!

Zapamiętaj podstawową zasadę: to nie Ty, ale wierzyciel musi udowodnić przed sądem, że Twój dług istnieje.

Jeśli wierzyciel skierował Twoją sprawę do rozpoznania w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) przekaż ją doświadczonemu prawnikowi.

od 2010 istnieje w Polsce coś takiego jak E-Sąd czyli Sąd internetowy, od którego dostajesz np. pozew od wierzyciela czy nakaz zapłaty. Tutaj prawo ma wiele luk i uchybień, które można wykorzystać aby opóźnić lub uniknąć spłaty długu. Mój prawnik w zakresie windykacji prawnej, może pomóc Ci w przeanalizowaniu twojej sprawy oraz wniesie w Twoim imieniu sprzeciwu od wydanego przez sąd nakazu zapłaty.

Jeśli wierzyciel przesłał Ci dokumenty przed złożeniem pozwu, przeanalizuj je pod kątem złożenia reklamacji.

Jeśli będziesz miał problem z analizą przesłanej przez wierzyciela dokumentacji i nadal nie będziesz wiedział czy wierzyciel ma prawo egzekwować od Ciebie jakieś należności, mój prawnik może Ci pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Nie każdy musi się znać na zawiłościach prawnych, zwłaszcza wynikających z przepisów prawa bankowego, finansowego czy spółdzielczego, dlatego warto poprosić w tym zakresie o pomoc doświadczonego prawnika.

Jeśli powyższe rozwiązania nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, kolejne kroki podejmuj na drodze prawnej.

Nie pozostawaj bierny wobec żądania przez firmę windykacyjną zapłaty rzekomego długu. Jeśli nie chcesz być ,,nękany” i oszukiwany przez całe życie, koniecznie musisz podjąć niezbędne kroki, które ochronią Cię przed niedozwolonymi czy wręcz bezprawnymi działaniami firm windykacyjnych. Nie wykluczone, że w twojej sytuacji, niezbędnym będzie pociągniecie takiej firmy lub rzekomego wierzyciela do odpowiedzialności karnej przez organy ściągania (np. za tzw. „stalking” w myśl art. 190 a § 1 kodeksu karnego). Warto wiedzieć też, że zgodnie z art. 191 § 2 kodeksu karnego: „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Pamiętaj, że w takich sytuacjach bezsprzecznie prawo jest po Twojej stronie. Możesz skontaktować się z moim prawnikiem, który przeanalizuje Twoją sprawę i pomoże podjąć Ci niezbędne działania.

Sposób 2

Jeśli Twój dług istnieje, koniecznie sprawdź czy nie jest on przedawniony.

Skuteczne wychodzenie z długów opiera się na mechanizmie przedawnienia. Nawet jeśli twój dług istnieje, i są na tę okoliczność odpowiednie dokumenty, nie oznacza to jeszcze, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia i, że wierzyciel wygra w sądzie sprawę o zapłatę Twojego długu. Wszystko zależy od tego, czy Twój dług jest przedawniony.

Roszczenie to prawo wierzyciela do żądania zapłaty przez dłużnika nieuregulowanej płatności. Z chwilą przedawnienia roszczenia, zobowiązanie dłużnika (czyli obowiązek spłaty) przekształca się w zobowiązanie naturalne. Zobowiązania naturalne to takie, które nie mogą być dochodzone przed sądem. W praktyce będziemy mieli do czynienia z dwiema sytuacjami:

Wierzyciel wystąpił na drogę procesową o zapłatę przedawnionego długu.

W takiej sytuacji możesz podnieść zarzut przedawnienia i powództwo zostanie oddalone przez sąd.

Wierzyciel podejmuje jedynie działania polubowne, mające na celu wyegzekwowanie przedawnionego długu.

Tak jak wspominałem przedawnione zobowiązanie przekształca się w tzw. „naturalne” inaczej nazywane niezupełnym. Zobowiązanie naturalne nie oznacza jednak, że takie zobowiązanie wygasa z mocy prawa. Wierzyciel lub firmy windykacyjne mogą podejmować działania na drodze polubownej. W celu doprowadzenia do całkowitego wygaśnięcia zobowiązania naturalnego i tym samym pozbycia się z życia firm windykacyjnych na zawsze, możesz wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie nieistnienia roszczenia wierzyciela w związku z jego przedawnieniem w trybie 189 kodeksu postępowania cywilnego. Brzmi skomplikowanie? Nic bardziej mylnego. Mój prawnik może przygotować i złożyć za Ciebie do sądu taki pozew. Rozstrzygnięcie sądu w tej materii pozwoli Ci na zawsze pozbyć się telefonów i pism z firm windykacyjnych. Nasz prawnik pomoże Ci również w obliczeniu upływu terminu przedawnienia roszczenia, co nie zawsze jest oczywistą sprawą, ponieważ zależy od wielu czynników.

Sposób 3

Negocjuj warunki spłaty swojego zadłużenia.

Jeśli jesteś już pewien, że Twój dług istnieje i nie jest przedawniony, rozpocznij negocjacje jego spłaty z firmą windykacyjną.

Jeżeli w pełni uznajesz swój dług, takie postępowanie może okazać się bardzo pomocne i jeśli się dobrze postarasz doprowadzi do zakończenia sporu z pewnymi ustępstwami na Twoją rzecz.

Pamiętaj, że każdemu wierzycielowi zależy na jak najmniej kosztownym odzyskaniu swoich pieniędzy. Zmiana warunków spłaty jest zatem często dla wierzyciela dużo korzystniejszym rozwiązaniem, aniżeli prowadzenie drogiej i pracochłonnej windykacji (w tym na etapie sądowym), a potem kosztownej egzekucji komorniczej.

Negocjacje zawsze kończą się wraz z momentem osiągnięcia porozumienia. Na negocjacjach z wierzycielem możesz tylko zyskać. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem w postaci podpisania ugody, wszelkie inne czynności, takie jak np. rozpoczęty proces powinny zostać zakończone.

Jak zawrzeć ugodę pozasądową z wierzycielem?

Do zawarcia ugody pozasądowej wymagana jest przede wszystkim dobra wola wierzyciela i dłużnika. Za pomocą ugody strony dochodzą do kompromisu idąc na wzajemne ustępstwa odnoszące się do wiążącej ich sprawy. Z czego powinna się składać ugoda z dłużnikiem? Pokrótce wskaże Ci tylko najważniejsze elementy takiej ugody, tj.:

 1. określenie z jakiego stosunku prawnego wynikają zawarte w niej wierzytelności (czyli np. dane dotyczące umowy bankowej lub faktury VAT itp.);
 2. szczegółowe określenie ściąganej wierzytelności, która jest jej przedmiotem oraz wskazanie dokumentów, które ją potwierdzają (np. dane dot. sądowego nakazu zapłaty);
 3. wskazanie sposobu wykonania zobowiązania oraz innych ustępstw wierzyciela, np.:

> podzielenie płatności długu na raty (ugoda musi zawierać harmonogram spłat konkretnych rat, mając na uwadze ich wysokość i terminy spłat);

> pomniejszenie kwoty długu (np. o odsetki umowne z tytułu zaciągniętego kredytu, wówczas spłacamy tylko część dot. samego kapitału);

> umorzenie części lub całości odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie (sposób powszechnie stosowany przez firmy windykacyjne);

> wycofanie ewentualnie złożonego pozwu z sądu (niewątpliwe duże ustępstwo z uwagi na wysokie koszty sądowe oraz koszty zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika wierzyciela);

 1. zawarcie klauzuli o: zrzeczeniu się przez wierzyciela dochodzenia wszelkich innych roszczeń związanych z przedmiotem ugody w przyszłości (klauzula o charakterze ochronnym dla dłużnika);
 2. w przypadku trwającego procesu: klauzula o wycofaniu powództwa przez wierzyciela wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia.

W procesie negocjacji ustępstwa wierzyciela mają charakter warunkowy, co oznacza, że są one zależne od spełnienia przez dłużnika zobowiązań wyrażonych w ugodzie. W związku z tym, przy konstruowaniu warunków ugody możesz skorzystać z pomocy mojego prawnika, który pomoże Ci zabezpieczyć Twój interes w najwyższym stopniu. Z doświadczenia mogę tylko stwierdzić, że w umowie ugody przez nieznajomość i niezrozumienie prawa można popełnić dużo kosztownych błędów.

Sposób 4

Rozważ zawarcie ugody sądowej, jeśli Twoja sprawa trafiła do sądu.

Na początek musisz znać różnice między ugodą pozasądową i sądowa

Warunki, jakie strony ustalą w każdym z porozumień, czy to w drodze ugody sądowej czy pozasądowej mogą być takie same, jednakże skutki polubownego załatwienia sprawy będą zgoła odmienne.

Ugoda cywilnoprawna (zwana potocznie ugodą pozasądową) została szczegółowo omówiona wyżej (patrz sposób nr 3). Ugodę pozasądową można zawrzeć zarówno przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, jak i w trakcie procesu. Należy jednak pamiętać, iż zawarcie ugody pozasądowej w trakcie trwającego postępowania sądowego powinno łączyć się z cofnięciem powództwa. UWAGA! cofając pozew DOPILNUJ aby wierzyciel złożył oświadczenie o zrzeczeniu się dochodzenia wobec Ciebie swojego roszczenia w przyszłości. Do negocjacji pozostaną koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa zawodowego prawnika w postępowaniu sądowym, które nie są małe. Negocjuj tak, abyś nie musiał zwracać wierzycielowi kosztów sądowych, a przynajmniej kosztów zastępstwa procesowego.

Ugodę sądową zawiera się natomiast przed sądem orzekającym w sprawie, jej osnowę wciąga się do protokołu rozprawy i stwierdza podpisami stron.

Zawarcie ugody sądowej powoduje zwrot połowy opłaty sądowej uiszczonej od pozwu. Pamiętaj, aby w treści ugody zawrzeć postanowienie dotyczące zapłaty poniesionej przez wierzyciela opłaty sądowej przez obie strony procesu po połowie. To co odróżnia ugodę pozasądową od sądowej to fakt, że ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności umożliwi wszczęcie egzekucji komorniczej. Oczywiście wyłącznie w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia swojego świadczenia. Potocznie mówiąc w przypadku gdybyś nie wywiązał się z postanowień takiej ugody, wierzyciel stosunkowo szybko może rozpocząć egzekwowanie swoich należności kierując sprawę od razu do komornika sądowego. Natomiast ugoda pozasądowa nie wywołuje takich skutków, w przypadku uchylania się dłużnika od wykonywania jej postanowień, koniecznym jest wytoczenie nowego powództwa, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i oczywiście oddaleniem momentu, w którym byłaby możliwość zwrócenia się do komornika o wszczęcie egzekucji.

Sposób 5

Pozbądź się komornika.

Jak pozbyć się komornika? Można to zrobić w bardzo prosty sposób :) Przy wszelkich uzgodnieniach z wierzycielem dotyczących spłaty dobrowolnej długu, domagaj się wycofania sprawy od komornika.

Wierzyciel może zawiesić postępowanie egzekucyjne, jak również je umorzyć.

Umorzenie postępowania przez komornika powoduje potrójną korzyść:

 • po pierwsze, komornik nie będzie już naliczał kosztów egzekucyjnych;
 • po drugie, w przypadku umorzenia egzekucji zostaną wycofane wszystkie zajęcia komornicze, co spowoduje, że będziesz mógł swobodnie rozporządzać całym swoim majątkiem;
 • i po trzecie w końcu – twoje życie bez komornika stanie się niewątpliwie o niebo przyjemniejsze.

Niestety, większość wierzycieli wyraża zgodę jedynie na zwieszenie postępowania. To również jest dla Ciebie korzystna sytuacja, albowiem komornik w takiej sytuacji nie dokonuje dalszych zajęć ani nie nalicza kosztów egzekucyjnych z tytułu tych zajęć.

Niewątpliwie największą zaletą tego rozwiązania jest wysokość opłaty egzekucyjnej jaką pobiera sobie komornik za prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z treścią art. 49 ust. 2  ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, komornik pobiera od dłużnika:

 1. Opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
 2. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Podsumowując, w opisanym wyżej rozwiązaniu, w najlepszym wypadku poniesiesz koszt prowadzenia sprawy przez komornika w kwocie około 400,00 zł pod warunkiem, że nie doręczono Ci jeszcze zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Pamiętaj, że poza kosztem prowadzenia sprawy przez komornika pozostają Ci również do opłacenia koszty egzekucyjne, jakie poniósł wierzyciel w toku postępowania. I tak, przykładowo jeśli wierzyciel złożył wniosek do komornika o złożenie zapytania do Urzędu Skarbowego celem ustalenia twojego źródła dochodu, miejsca zatrudnienia, identyfikacji oraz wskazania kont bankowych dłużnika – poniósł opłatę w wysokości 45 zł.

Możesz oczywiście skonsultować swoją sprawę z moim prawnikiem i upewnić się, czy podążasz w dobrym kierunku.

Sposób 6

Złóż wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić swojego długu w zaproponowanej przez wierzyciela kwocie pozostaje Ci do rozważenia złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest nowy start w twoim życiu, przynajmniej od strony sytuacji materialnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć każdy niewypłacalny konsument, nawet wtedy, gdy ma tylko jeden dług, którego nie jest w stanie spłacić.
 • Sąd nie uwzględni wniosku o ogłoszenie upadłości jedynie wówczas, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, działając umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (nie oznacza to, że muszą to być tylko przyczyny całkowicie niezależne od dłużnika).
 • Opłata sądowa za wniosek wynosi 30 zł
 • Termin, w jakim dłużnik zobowiązany jest do realizacji planu spłaty długów wynosi trzy lata. Opcjonalnie w trakcie jego trwania okres ten może zostać wydłużony o dalsze 18 miesięcy.
 • Dłużnik może samodzielnie zawrzeć układ z wierzycielami, tj. uzgodnić z wierzycielami termin spłaty długu i wielkości spłacanego zadłużenia. W przypadku jego wynegocjowania, a następnie wykonania, upadły może zachować część swojego majątku.
 • Jeżeli natomiast jest oczywiste, że dłużnik nie jest w stanie zrealizować planu spłaty wierzycieli – może złożyć wniosek o umorzenie wszelkich ciążących na nim długów.

Jeśli nie zawrzesz układu z wierzycielami, musisz mieć świadomość pełnych konsekwencji, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości. Oznacza to oddanie twojego całego majątku w ręce syndyka, który dąży do jego jak najszybszego spieniężenia majątku i spłaty wierzycieli.

Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że po prawomocnym ustaleniu planu spłaty wierzycieli  Twoje dochody staną się nie tylko wolne od jakichkolwiek działań egzekucyjnych (egzekucje zostają wszak umorzone z chwilą ogłoszenia upadłości) ale również nie wchodzą do masy upadłości. Możesz rozpocząć normalną pracę zarobkową, a także rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej biorąc oczywiście pod uwagę konieczność terminowych spłat na rzecz wierzycieli w ramach planu spłaty wierzycieli.

Podsumowując: żaden wzrost twoich dochodów w toku planu spłaty wierzycieli nie jest straszny, a Twoje dochody są chronione przed wierzycielami i egzekucją jeśli wykonujesz plan zgodnie z postanowieniem sądu. Mój prawnik może Ci pomóc w przejściu powyższego postępowania po przeanalizowaniu Twojej sprawy.

Sposób 7

Skonsoliduj swoje długi

Sprawdź swoją zdolność kredytową bo być może stać Cię na kredyt konsolidacyjny w banku, który jest najlepszym sposobem na restrukturyzację kredytów gotówkowych (z hipotecznymi dużo trudniej). Nie dość, że zamienisz stare kredyty na jeden nowy to rata będzie niższa a termin spłaty dłuższy.

Jeśli twoje zadłużenie wynosi do max 30 tys zł to można pomyśleć także o pożyczce ratalnej pozabankowej dla zadłużonych. Popularna jest tez moja porównywarka pożyczek na raty. Jest to skuteczny i popularny sposób na spłatę drogich chwilówek i rozłożenie sobie płatności na raty, które jesteś w stanie płacić.

Sposób 8

Poszukaj dodatkowego dochodu z pomocą Rekina Finansów

Jeśli powyżej wskazane sposoby nie spełniły Twoich oczekiwań, pozostaje Ci znalezienie dodatkowego dochodu. Dochody można zwiększyć zmieniając pracę na lepiej płatną lub szukając dodatkowego źródła dochodu, o czym szerzej dowiesz się w dziale zarabiania na moim blogu. W praktyce osoby zadłużone rzadko podejmują tego typu działania. Jednakże postawa roszczeniowa, zwyczajna bierność czy niechęć do podejmowania ryzyka jedynie pogorszy twoją sytuację materialną, i co więcej negatywnie wpłynie na twoje zdrowie psychiczne.

Na moim blogu znajdziesz wiele wskazówek, które pomogą Ci znaleźć alternatywne źródło dochodu. Nie zwlekaj z decyzją, upływ czasu nie działa na twoją korzyść!

Sposobów na wyjście z długów jest jeszcze więcej, wymaga to jednak profesjonalnej pomocy prawnej.

Czytelnicy chętnie czytają też: Jak wyjść z pętli chwilówek?