Wniosek o wyjawienie majątku składa się, jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności.

Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli:

  1. uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;
  2. po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Zamów AKTUALNY WNIOSEK O WYJAWIENIE MAJĄTKU przygotowany przez profesjonalnego prawnika Rekina Finansów. Możesz go edytować np. MS Word albo Open Office. Wraz z wnioskiem otrzymasz także poradnik gdzie i jak najlepiej złożyć wniosek.